Certyfikaty

Unisto spełnia wymagania aktualnych norm w różnych dziedzinach i przechodzi okresowe audyty prowadzone przez uznane i niezależne organizacje. Firma realizuje również następujące standardy:

 • wysoka jakość plomb zabezpieczających
 • zgodność procesów i produktów z obowiązującym prawem
 • jakość surowców do produkcji
 • zaangażowanie firmy na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ochrony środowiska
 • a także gwarancja wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości 

Na niniejszej stronie znajdują się wszystkie certyfikaty naszych zakładów produkcyjnych w Szwajcarii, Niemczech, Francji i Malezji. 

Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich dodatkowych szczegółowych informacji.

Zakład produkcyjny w Szwajcarii jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami. 

Certyfikacja ISO 

System zarządzania jakością ISO 9001 służy jako narzędzie do poprawy jakości oraz ciągłego doskonalenia naszych wyników i w rezultacie podnosi jakość plomb zabezpieczających, które produkujemy i dostarczamy Państwu, co z kolei prowadzi do bardzo wysokiego poziomu satysfakcji klienta. 

Unisto spełnia również wszystkie wymogi normy ISO 45001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Za swój obowiązek uważamy przestrzeganie wszystkich dyrektyw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa zarówno dziś jak i w przyszłości, co przyczynia się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy naszych pracowników oraz zaufania naszych klientów.

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 potwierdza nieustanne wysiłki, jakie Unisto podejmuje w odniesieniu do środowiska i wpisuje się w wysokie standardy jakości firmy. 

Działania wewnętrzne 
Nasi pracownicy myślą i działają z dużą świadomością ekologiczną, czego rezultatem są zrównoważone praktyki biznesowe i usługi rynkowe. Minimalizujemy poziom wszelkiego rodzaju odpadów i poddajemy recyklingowi co tylko możemy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszych zakładów produkcyjnych.  

Działania zewnętrzne 
Zgodność ze standardami zapewniamy wymagając od wszystkich naszych dostawców certyfikatów, które zawierają szczegółowe informacje na temat właściwości dostarczanych materiałów.   

Gdy zachodzi taka potrzeba, udostępniamy te certyfikaty i karty produktów naszym klientom. System zarządzania środowiskowego wprowadziliśmy bezpośrednio po tym, jak po raz pierwszy określiliśmy naszą politykę zrównoważonego rozwoju i cele, na postawie których opracowaliśmy nasz program ochrony środowiska. Dążymy do nieustannego doskonalenia poprzez ciągłe przeglądy systemu zarządzania środowiskowego.  

Wszystko to oznacza, że kupując Plombę Zabezpieczającą Unisto, mają Państwo pewność, iż uwzględniliśmy wszystkie aspekty środowiskowe. 

Certyfikacja ISO 9001, 14001 / ISO 45001 (Szwajcaria)

ISO 17712 - Załącznik A 

Praktyki bezpieczeństwa dla producentów plomb zabezpieczających definiują ponad dwadzieścia tematów, takich jak utrzymanie programów zapewniania jakości, ocena ryzyka obiektu, siedmioletni program archiwizacji danych dla plomb zabezpieczających, jak również kontrola dostępu do przestrzeni produkcyjnych oraz magazynowych.  Unisto spełnia wszystkie te wymogi. 

Unisto kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie zarządzania jakością, ochroną środowiska i systemami bezpieczeństwa pracy.  

ISO 17712 Załącznik A

REACH (rozporządzenie nr 1907/2006/WE)

Rozporządzenie REACH (WE 1907/2006) ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepszą i wcześniejszą identyfikację swoistych właściwości substancji chemicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanego Rozporządzeniem REACH (rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, ang.

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - REACH), od 2007 roku do obrotu w Europie mogą być wprowadzane wyłącznie zarejestrowane substancje chemiczne.   

Jako „dalszy użytkownik“, Unisto nie ma obowiązku rejestrowania produkowanych wyrobów. W pełni identyfikujemy się z REACH i pracujemy wyłącznie z dostawcami, których surowce są odpowiednio zarejestrowane. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku i ma następujące cele główne: 

 1. Lepsza ochrona ludzi i środowiska przed ewentualnymi zagrożeniami w obchodzeniu się z chemikaliami. Przeprowadzenie oceny ryzyka leży w gestii firm z branży. 
 2. Umożliwienie swobodnego przepływu substancji chemicznych w UE.  
 3. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności. 
 4. Promocja alternatywnych metod badawczych dla oceny ryzyka.  

Ponadto surowce używane do produkcji naszych plomb zabezpieczających odpowiadają warunkom artykułów  33 i 57 rozporządzenia 1907/2006 / WE (ECHA - lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy o udzielenie zezwolenia) , co oznacza, że żadne materiały i substancje z tej listy nie są używane. 

REACH

ISO 17712- Unisto Novus - plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń 

Certyfikat ISO 17712 dla plomb zabezpieczających i ich zastosowania w kontenerach tworzy podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowego łańcucha dostaw C-TPAT (Partnerstwo Handlowo-Celne Przeciwko Terroryzmowi). 

Dzięki wdrożeniu ISO 17712 w zakresie „Kontenery transportowe - plomby mechaniczne“ osiągnęliśmy, co następuje:  

 • Jednolita procedura klasyfikacji plomb w oparciu o odporność mechaniczną 
 • Gwarancja i przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości
 • Gwarancja identyfikowalności sprzedanych plomb

Plomba butelkowa Unisto Novus została przetestowana zgodnie z ISO 17712 przez tajwańską firmę MIRDC i całkowicie spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa dla poziomu H (Plomby o wysokim poziomie zabezpieczeń, High Security). Plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń (H) to plomba, której celem jest zniechęcanie do nieupoważnionego otwarcia i zamknięcia plomby bez pozostawienia śladu. Do zdjęcia plomby o wysokim poziomie zabezpieczeń niezbędne są takie narzędzia jak nożyce do prętów lub noże boczne. 

Certyfikaty te są przyznawane na podstawie zarówno testów zewnętrznych jak i wewnętrznych przeprowadzanych zgodnie z normą ISO 17712. 

Testy zewnętrzne: 

 • próba wytrzymałości 
 • badanie odporności na ścinanie 
 • badanie wytrzymałości na zginanie 
 • badanie odporności na uderzenia 

Aktualne certyfikaty ISO 17712, jakie posiada Unisto: 

Testy wewnętrzne: 
Badanie pod kątem śladów manipulowania, sekcja 6 

Zgodnie z normą ISO 17712, sekcja 6, odpowiednie testy manipulacyjne są określane w formie pisemnej, przeprowadzane, a ich wyniki dokumentowane. Celem takich testów manipulacyjnych jest zapewnienie, że plomby H nie można otworzyć i ponownie zamknąć bez pozostawienia widocznych śladów manipulacji przy plombie. Jeśli ślady manipulacji są widoczne, oznacza to, że plomba zdała test. Nasza plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń Hi-Genius przeszła pomyślnie wszystkie testy wewnętrzne i zewnętrzne i w ten sposób udowodniła, że jest plombą zabezpieczającą wysokiej jakości, przy której nie ma możliwości manipulacji bez pozostawienia śladów. 

Nasz Certyfikat Wysokiego Poziomu Zabezpieczeń zgodnie ze standardami ISO 17712 dostępny jest tutaj.
Więcej informacji o standardzie ISO 17712 znajda Państwo pod adresem: www.iso.org 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących laboratorium badawczego Dayton T. Brown w Stanach Zjednoczonych lub MIRDC na Tajwanie prosimy o odwiedzenie stron www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Przepisy prawa żywnościowego

Testy przeprowadzone przez niezależny instytut badawczy wykazały, że wiele z naszych produktów i barwników syntetycznych spełnia wymogi Rozporządzenia WE nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym Rozporządzenia nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Znany Nadawca

Znany nadawca to firma, która wysyła towary transportem lotniczym lub pocztą lotniczą w swoim własnym imieniu i na własny rachunek. Podczas dostaw przestrzega standardów bezpieczeństwa i przepisów, które mają zastosowanie. 

Posiadanie certyfikatu znanego nadawcy (wyłącznie w transporcie lotniczym) oszczędza czasochłonne i kosztowne kontrole na lotnisku. Znany nadawca samodzielnie przeprowadza kontrole i jest odpowiedzialny za bezpieczne przewożenie produktów. Następnie towar można przewieźć do obsługi towarowej lotniska przy użyciu certyfikowanego przewoźnika i załadować bezpośrednio do samolotu. 
Spełniamy następujące wymogi: 

 • Ochrona frachtu lotniczego przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 • Wdrażanie sprawdzonych i specjalnie przeszkolonych pracowników.  
 • Kontrola i ochrona ładunków przed dostępem i manipulowaniem.   
 • Deklaracja bezpieczeństwa w oparciu o transport. 
 • Gwarancja spełnienia wymogów bezpieczeństwa w całym łańcuchu transportowym. 

Od momentu zatwierdzenia Unisto AG w Horn jako Znanego Nadawcy nasi klienci oszczędzają czas i nie ponoszą dodatkowych kosztów. 

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Zakład produkcyjny w Niemczech jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami. 

Certyfikacja ISO 

System zarządzania jakością ISO 9001 służy jako narzędzie do poprawy jakości oraz ciągłego doskonalenia naszych wyników i w rezultacie podnosi jakość plomb zabezpieczających, które produkujemy i dostarczamy Państwu, co z kolei prowadzi do bardzo wysokiego poziomu satysfakcji klienta. 

ISO 9001 (Niemcy)

ISO 17712- Unisto Hi Genius - plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń 

Certyfikat ISO 17712 dla plomb zabezpieczających i ich zastosowania w kontenerach tworzy podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowego łańcucha dostaw C-TPAT (Partnerstwo Handlowo-Celne Przeciwko Terroryzmowi). 

Dzięki wdrożeniu ISO 17712 w zakresie „Kontenery transportowe - plomby mechaniczne“ osiągnęliśmy, co następuje:  

 • Jednolita procedura klasyfikacji plomb w oparciu o odporność mechaniczną 
 • Gwarancja i przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości
 • Gwarancja identyfikowalności sprzedanych plomb

Plomba butelkowa Hi-Genius została przetestowana zgodnie z ISO 17712 przez tajwańską firmę MIRDC i całkowicie spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa dla poziomu H (Plomby o wysokim poziomie zabezpieczeń, High Security). Plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń (H) to plomba, której celem jest zniechęcanie do nieupoważnionego otwarcia i zamknięcia plomby bez pozostawienia śladu. Do zdjęcia plomby o wysokim poziomie zabezpieczeń niezbędne są takie narzędzia jak nożyce do prętów lub noże boczne. 

Certyfikaty te są przyznawane na podstawie zarówno testów zewnętrznych jak i wewnętrznych przeprowadzanych zgodnie z normą ISO 17712. 

Testy zewnętrzne: 

 • próba wytrzymałości 
 • badanie odporności na ścinanie 
 • badanie wytrzymałości na zginanie 
 • badanie odporności na uderzenia 

Aktualne certyfikaty ISO 17712, jakie posiada Unisto: 

Testy wewnętrzne: 
Badanie pod kątem śladów manipulowania, sekcja 6 

Zgodnie z normą ISO 17712, sekcja 6, odpowiednie testy manipulacyjne są określane w formie pisemnej, przeprowadzane, a ich wyniki dokumentowane. Celem takich testów manipulacyjnych jest zapewnienie, że plomby H nie można otworzyć i ponownie zamknąć bez pozostawienia widocznych śladów manipulacji przy plombie. Jeśli ślady manipulacji są widoczne, oznacza to, że plomba zdała test. Nasza plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń Hi-Genius przeszła pomyślnie wszystkie testy wewnętrzne i zewnętrzne i w ten sposób udowodniła, że jest plombą zabezpieczającą wysokiej jakości, przy której nie ma możliwości manipulacji bez pozostawienia śladów. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących laboratorium badawczego Dayton T. Brown w Stanach Zjednoczonych lub MIRDC na Tajwanie prosimy o odwiedzenie stron www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Zakład produkcyjny we Francji jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami. 

Certyfikacja ISO 

System zarządzania jakością ISO 9001 służy jako narzędzie do poprawy jakości oraz ciągłego doskonalenia naszych wyników i w rezultacie podnosi jakość plomb zabezpieczających, które produkujemy i dostarczamy Państwu, co z kolei prowadzi do bardzo wysokiego poziomu satysfakcji klienta. 

ISO 9001 (Francja)

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 potwierdza nieustanne wysiłki, jakie Unisto podejmuje w odniesieniu do środowiska i wpisuje się w wysokie standardy jakości firmy. 

Działania wewnętrzne 
Nasi pracownicy myślą i działają z dużą świadomością ekologiczną, czego rezultatem są zrównoważone praktyki biznesowe i usługi rynkowe. Minimalizujemy poziom wszelkiego rodzaju odpadów i poddajemy recyklingowi co tylko możemy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszych zakładów produkcyjnych.  

Działania zewnętrzne 
Zgodność ze standardami zapewniamy wymagając od wszystkich naszych dostawców certyfikatów, które zawierają szczegółowe informacje na temat właściwości dostarczanych materiałów.   

Gdy zachodzi taka potrzeba, udostępniamy te certyfikaty i karty produktów naszym klientom. System zarządzania środowiskowego wprowadziliśmy bezpośrednio po tym, jak po raz pierwszy określiliśmy naszą politykę zrównoważonego rozwoju i cele, na postawie których opracowaliśmy nasz program ochrony środowiska. Dążymy do nieustannego doskonalenia poprzez ciągłe przeglądy systemu zarządzania środowiskowego.  

Wszystko to oznacza, że kupując Plombę Zabezpieczającą Unisto, mają Państwo pewność, iż uwzględniliśmy wszystkie aspekty środowiskowe. 

ISO 14001 (Francja)

Zakład produkcyjny w Malezji jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami. 

Certyfikacja ISO

System zarządzania jakością ISO 9001 służy jako narzędzie do poprawy jakości oraz ciągłego doskonalenia naszych wyników i w rezultacie podnosi jakość plomb zabezpieczających, które produkujemy i dostarczamy Państwu, co z kolei prowadzi do bardzo wysokiego poziomu satysfakcji klienta. 

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 potwierdza nieustanne wysiłki, jakie Unisto podejmuje w odniesieniu do środowiska i wpisuje się w wysokie standardy jakości firmy. 

Działania wewnętrzne 
Nasi pracownicy myślą i działają z dużą świadomością ekologiczną, czego rezultatem są zrównoważone praktyki biznesowe i usługi rynkowe. Minimalizujemy poziom wszelkiego rodzaju odpadów i poddajemy recyklingowi co tylko możemy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszych zakładów produkcyjnych.  

Działania zewnętrzne 
Zgodność ze standardami zapewniamy wymagając od wszystkich naszych dostawców certyfikatów, które zawierają szczegółowe informacje na temat właściwości dostarczanych materiałów.   

Gdy zachodzi taka potrzeba, udostępniamy te certyfikaty i karty produktów naszym klientom. System zarządzania środowiskowego wprowadziliśmy bezpośrednio po tym, jak po raz pierwszy określiliśmy naszą politykę zrównoważonego rozwoju i cele, na postawie których opracowaliśmy nasz program ochrony środowiska. Dążymy do nieustannego doskonalenia poprzez ciągłe przeglądy systemu zarządzania środowiskowego.  

Wszystko to oznacza, że kupując Plombę Zabezpieczającą Unisto, mają Państwo pewność, iż uwzględniliśmy wszystkie aspekty środowiskowe. 

ISO 17712- Unisto Hi Genius - plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń 

Certyfikat ISO 17712 dla plomb zabezpieczających i ich zastosowania w kontenerach tworzy podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowego łańcucha dostaw C-TPAT (Partnerstwo Handlowo-Celne Przeciwko Terroryzmowi). 

Dzięki wdrożeniu ISO 17712 w zakresie „Kontenery transportowe - plomby mechaniczne“ osiągnęliśmy, co następuje:  

 • Jednolita procedura klasyfikacji plomb w oparciu o odporność mechaniczną 
 • Gwarancja i przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości
 • Gwarancja identyfikowalności sprzedanych plomb

Plomba butelkowa Hi-Genius została przetestowana zgodnie z ISO 17712 przez tajwańską firmę MIRDC i całkowicie spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa dla poziomu H (Plomby o wysokim poziomie zabezpieczeń, High Security). Plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń (H) to plomba, której celem jest zniechęcanie do nieupoważnionego otwarcia i zamknięcia plomby bez pozostawienia śladu. Do zdjęcia plomby o wysokim poziomie zabezpieczeń niezbędne są takie narzędzia jak nożyce do prętów lub noże boczne. 

Certyfikaty te są przyznawane na podstawie zarówno testów zewnętrznych jak i wewnętrznych przeprowadzanych zgodnie z normą ISO 17712. 

Testy zewnętrzne: 

 • próba wytrzymałości 
 • badanie odporności na ścinanie 
 • badanie wytrzymałości na zginanie 
 • badanie odporności na uderzenia 

Aktualne certyfikaty ISO 17712, jakie posiada Unisto: 
Certyfikat - testy mechaniczne

Testy wewnętrzne: 
Badanie pod kątem śladów manipulowania, sekcja 6 

Zgodnie z normą ISO 17712, sekcja 6, odpowiednie testy manipulacyjne są określane w formie pisemnej, przeprowadzane, a ich wyniki dokumentowane. Celem takich testów manipulacyjnych jest zapewnienie, że plomby H nie można otworzyć i ponownie zamknąć bez pozostawienia widocznych śladów manipulacji przy plombie. Jeśli ślady manipulacji są widoczne, oznacza to, że plomba zdała test. Nasza plomba o wysokim poziomie zabezpieczeń Hi-Genius przeszła pomyślnie wszystkie testy wewnętrzne i zewnętrzne i w ten sposób udowodniła, że jest plombą zabezpieczającą wysokiej jakości, przy której nie ma możliwości manipulacji bez pozostawienia śladów. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących laboratorium badawczego Dayton T. Brown w Stanach Zjednoczonych lub MIRDC na Tajwanie prosimy o odwiedzenie stron www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/